ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

Γιατί είναι απαραίτητη η χρήση μίας ή περισσότερων βαλβίδων ελέγχου σε εγκαταστάσεις υποβρύχιων αντλιών γεώτρησης;

Αποτρέπουν ενδεχόμενα προβλήματα όπως «υδρυλικό πλήγμα», αντίθετη ώθηση και αντίστροφη περιστροφή:

Το υδραυλικό πλήγμα: Εάν η βαλβίδα που βρίσκεται πιο κοντά στην αντλία είναι τοποθετημένη σε απόσταση μεγαλύτερη των δέκα μέτρων από τη στατική στάθμη του νερού ή αν η κάτω βαλβίδα χάνει ενώ η πάνω κρατάει, μπορεί να δημιουργηθεί κενό στο εσωτερικό του σωλήνα. Στην επόμενη εκκίνηση της αντλίας, η κίνηση του νερού με μεγάλη ταχύτητα γεμίζει το κενό και προσκρούει στην επάνω βαλβίδα και στο στάσιμο νερό μέσα στον σωλήνα παροχής προκαλώντας υδραυλικό σοκ.

Αντίθετη ώθηση: Χωρίς ή με ελαττωματική βαλβίδα αντεπιστροφής, στην πρώτη φάση εκκίνησης η ηλεκτρική αντλία θα έπρεπε να λειτουργεί χωρίς στήλη νερού στον σωλήνα παροχής. Αυτό προκαλεί μια αξονική ώθηση στις πτερωτές και στον άξονα της αντλίας που κατευθύνεται προς την παροχή. Αυτή η αξονική ώθηση μεταδίδεται, με τον συνδυασμό υδραυλικού τμήματος/ηλεκτροκινητήρα, απευθείας πάνω στον κινητήρα, δημιουργώντας μια κατάσταση λειτουργίας με αντίθετη ώθηση. Οι επαναλαμβανόμενες αντίθετες ωθήσεις μπορεί να προκαλέσουν πρόωρη βλάβη του κινητήρα και του υδραυλικού τμήματος.

Αντίστροφη περιστροφή: Χωρίς ή με ελαττωματική βαλβίδα αντεπιστροφής, το νερό που περιέχεται στον σωλήνα ανύψωσης και στο υπόλοιπο σύστημα θα άρχιζε να ρέει προς την αντίθετη κατεύθυνση κατά το σταμάτημα της αντλίας, προκαλώντας περιστροφή προς την αντίθετη κατεύθυνση από την κανονικη. Εάν η ηλεκτρική αντλία επανεκκινηθεί κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, θα δημιουργηθεί μεγάλη ροπή στο σύστημα αντλίας-κινητήρα. Ένα άλλο αποτέλεσμα θα μπορούσε να εντοπιστεί στην υπερβολική φθορά των αντερεισμάτων λόγω της αργής περιστροφής του άξονα για να εξασφαλιστεί η παρουσία μιας στρώσης νερού ανάμεσα στον πύρο ζεύξης και στον περιστρεφόμενο μέρος του αντερείσματος του κινητήρα.

Μπορούν οι υποβρύχιες ηλεκτρικές αντλίες Caprari να χρησιμοποιηθούν για την άντληση πόσιμου νερού;

Κάθε επίστρωση που χρησιμοποιείται στα υδραυλικά μέρη έχει πιστοποιητικό καταλληλότητας για επαφή με πόσιμο νερό.
Οι υποβρύχιοι κινητήρες τύπου M…4-MH…4-MK…4… παρέχονται έτοιμοι προς χρήση γεμάτοι με λάδι (για λίπανση και ψύξη), εγκεκριμένο από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (ΗΠΑ).
Οι υποβρύχιοι κινητήρες τύπου M…6…M…12… παρέχονται με μείγμα που αποτελείται από 70% καθαρό γλυκό νερό και 30% Προπυλενογλυκόλη τύπου DowFrosth 1.2.3. από την DowChemical, ταξινομημένο ως μη επικίνδυνο σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται από την ΕΕ. Κατά την εγκατάσταση, μπορείτε να αντικαταστήσετε το μείγμα με καθαρό και φιλτραρισμένο γλυκό νερό, ποτέ με αποσταγμένο νερό (συμβουλευτείτε το Εγχειρίδιο Χρήσης και Συντήρησης, στην παράγραφο 5.1 «Προκαταρκτικοί έλεγχοι» για τη σχετική διαδικασία).
Ακόμη και το καλώδιο τροφοδοσίας που μπορεί να προμηθεύσει η Caprari (τύπου EPDM – Γαλάζιο) διαθέτει το πιστοποιητικό WRAS για χρήση με πόσιμο νερό.

Ποια είναι η μέγιστη θερμοκρασία νερού για τη σωστή χρήση των στάνταρ υποβρύχιων κινητήρων;

Οι υποβρύχιοι κινητήρες με τυπική περιέλιξη δεν είναι κατάλληλοι για άντληση νερού με θερμοκρασία μεγαλύτερη από 25° – 30° (συμβουλευτείτε το “Πίνακα κινητήρων” στο κεφάλαιο 10 του εγχειριδίου χρήσης και συντήρησης που παρέχεται με την ηλεκτρική αντλία). Για υψηλότερες θερμοκρασίες νερού, ζητήστε κινητήρες με ειδικές περιελίξεις για υψηλές θερμοκρασίες. Επικοινωνήστε με τα κεντρικά γραφεία ή το δίκτυο πωλήσεων.

Τι χωρητικότητα πρέπει να έχει ο πυκνωτής των μονοφασικών κινητήρων 4″; Είναι πυκνωτής τοποθετημένος μόνιμα;

Οι μονοφασικοί ηλεκτροκινητήρες 4″ είναι όλοι εξοπλισμένοι με μόνιμο πυκνωτή. Η χωρητικότητα του πυκνωτή, η οποία εξαρτάται από την ισχύ του ηλεκτροκινητήρα, αναφέρεται στα έντυπα της πώλησης και στον κινητήρα.

Τι υγρό πλήρωσης χρησιμοποιείται σε υποβρύχιους κινητήρες 4″;

Οι υποβρύχιοι ηλεκτροκινητήρες 4″ της Caprari είναι όλοι βυθισμένοι στο λάδι. Το διηλεκτρικό λάδι που χρησιμοποιείται είναι MARCOL 82 (ESSO), εγκεκριμένο από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων και κατάλληλο σε περιπτώσεις επαφής με τρόφιμα (π.χ. πόσιμο νερό).

Είναι δυνατή η χρήση υποβρύχιων ηλεκτρικών αντλιών Caprari με ηλεκτρονικά συστήματα εκκίνησης (Soft-Starter/Inverter); Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές σε αυτή την περίπτωση;

Προβλέπεται η χρήση στάνταρ υποβρύχιων κινητήρων και στην περίπτωση εκκινητήρων πολλαπλών συχνοτήτων.
Στο εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης της ηλεκτρικής αντλίας αναφέρονται οι προδιαγραφές που πρέπει να ακολουθούνται κατά τη χρήση Inverter ή Soft-starter.

Γενικές προδιαγραφές για τη χρήση του INVERTER
– κατά την εκκίνηση ή/και τη χρήση, η ελάχιστη συχνότητα δεν πρέπει να είναι μικρότερη από το 70% της ονομαστικής, διατηρώντας σταθερή την αναλογία τάσης/συχνότητας.
Είναι απαραίτητο να εισάγετε ένα φίλτρο μεταξύ του μετατροπέα και του κινητήρα που εγγυάται συνεχή παροχή τάσης:
-(dV / dt) ≤ 750 V/µs για κινητήρες με λάδι
-(dV / dt) ≤ 500 V/µs για κινητήρες σε νερό και προπυλενογλυκόλη με
τυπική περιέλιξη με tmax φρεάτιο C° ≤ 25 °C
-(dV / dt) ≤ 650 V/µs για κινητήρες σε νερό και προπυλενογλυκόλη με ειδική περιέλιξη με φρεάτιο tmax C ° ≤ 35 ° C

Περιεκτικότητα αρμονικών τάσης ≤ 1,5%
Περιεκτικότητα αρμονικών ρεύματος ≤ 4 %
Προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται ανεξάρτητα από το μήκος των καλωδίων τροφοδοσίας.

Γενικές προδιαγραφές για τη χρήση του SOFT-STARTER:
– η διάταξη SOFT-STARTER πρέπει να πραγματοποιεί εκκίνηση με ράμπα τάσης και όχι με ρεύμα
– βεβαιωθείτε πάντα ότι το soft-starter είναι απενεργοποιημένο όταν ολοκληρωθεί η φάση εκκίνησης της μονάδας.
Στην περίπτωση δυσλειτουργίας μιας εγκατάστασης η οποία ενεργοποιείται με ένα soft-starter ή inverter, επαληθεύστε τη λειτουργία του γκρουπ της ηλεκτρικής αντλίας συνδέοντας το απευθείας στο δίκτυο (ή με άλλη συσκευή).

Είναι δυνατή η τοποθέτηση υποβρύχιων ηλεκτρικών αντλιών Caprari σε οριζόντια/πλάγια θέση;

Είναι δυνατή η χρήση υποβρύχιων ηλεκτρικών αντλιών Caprari 4″-22″ σε οριζόντια/πλάγια θέση. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να επικοινωνήσετε με τα κεντρικά γραφεία ή το δίκτυο πωλήσεων πριν από την αγορά. Αυτά τα μηχανήματα πρέπει να ρυθμιστούν κατάλληλα ώστε να επιτρέπουν αυτό το είδος λειτουργίας.

Πώς πρέπει να συνδέσω έναν μονοφασικό υποβρύχιο ηλεκτρικό κινητήρα; Ή ένα τριφασικό κινητήρα;

Η σύνδεση των μονοφασικών και τριφασικών κινητήρων πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα παρακάτω διαγράμματα και σύμφωνα με τις ενδείξεις που υπάρχουν στην ετικέτα του κινητήρα και στο εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης.

Πώς πρέπει να γίνει η σύνδεση μεταξύ των καλωδίων που βγαίνουν από τον υποβρύχιο κινητήρα και των καλωδίων τροφοδοσίας;

Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας και τα καλώδια γείωσης όπως περιγράφεται λεπτομερώς στις οδηγίες που συνοδεύουν τα κιτ σύνδεσης και, στη συνέχεια, μετρήστε την αντίσταση μόνωσης της σύνδεσης: ελάχιστη τιμή με τάση δοκιμής 500 V DC στον αέρα 5MΩ, στο νερό 2MΩ .
Η σύνδεση πρέπει να αντέχει στη μέγιστη πίεση στην οποία υπόκειται, για παράδειγμα αυτή που ασκείται από τη στατική στάθμη του νερού στο φρεάτιο, και τη θερμική εναλλαγή που οφείλεται στις φάσεις εργασίας.
Προσοχή: μια κακή σύνδεση μπορεί εύκολα να προκαλέσει ζημιά στον κινητήρα ή/και στο καλώδιο τροφοδοσίας.

Σε ποιο βάθος πρέπει να εγκατασταθεί μια υποβρύχια ηλεκτρική αντλία σε μια γεώτρηση;

Προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του υποβρύχιου κινητήρα, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι ο κινητήρας βρίσκεται πάνω από τον πυθμένα της γεώτρησης κατά τουλάχιστον 2-3 μέτρα.
Τα φίλτρα άντλησης της γεώτρησης πρέπει επίσης να βρίσκονται πάντα κάτω από τη θέση που καταλαμβάνει ο κινητήρας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σωστή ψύξη.

ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Υπάρχουν ειδικές προειδοποιήσεις για τις ηλεκτρικές αντλίες έκδοσης ATEX (αντιεκρηκτικές);

1. Δεν επιτρέπεται η επέμβαση στους στυπιοθλίπτες καλωδίων ή το άνοιγμα του σκελετού του κινητήρα εκτός εάν αυτό γίνει από εξουσιοδοτημένα συνεργεία της Caprari.
2. Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας αυτών των μηχανημάτων πρέπει να συνάδουν με τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στην πινακίδα και στο συνημμένο πιστοποιητικό EX.
3. Η ελάχιστη στάθμη υγρού βρίσκεται πάνω από την κορυφή του ηλεκτροκινητήρα για μηχανήματα που λειτουργούν σε υπηρεσία S1, πάνω από το σώμα της αντλίας για ηλεκτρικές αντλίες σχεδιασμένες για διακεκομμένη λειτουργία S3
4. Είναι υποχρεωτικό να συνδέσετε τους θερμικούς αισθητήρες στον εξοπλισμό ελέγχου της ηλεκτρικής αντλίας. Η επέμβαση του θερμικού αισθητήρα πρέπει να διακόπτει την παροχή ρεύματος στην αντλία. Η επαναφορά δεν πρέπει να είναι αυτόματη, αλλά πρέπει να πραγματοποιείται μόνο μετά από έλεγχο από εξειδικευμένο προσωπικό.
5. Δεν επιτρέπονται οι τροποποιήσεις στα μηχανήματα ή η αντικατάσταση εξαρτημάτων στους ηλεκτροκινητήρες. Επιτρέπεται η αντικατάσταση σε μέρη του υδραυλικού τμήματος με πανομοιότυπα γνήσια ανταλλακτικά (ίδιος κωδικός ή ίδιο διακριτικό σύμβολο που αναφέρεται στο συγκεκριμένο εξάρτημα) στην περίπτωση φυσιολογικής φθοράς λόγω λειτουργίας. Παρεμβάσεις διαφορετικές από την τακτική συντήρηση μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από την Caprari S.p.A.
6. Η προαιρετική χρήση του αισθητήρα αγωγιμότητας, τοποθετημένος στον σκελετό του κινητήρα, εξαρτάται από τη χρήση μιας συσκευής ελέγχου που τοποθετείται στον πίνακα και συνάδει με τις διατάξεις ενός δυνητικά εκρòhjimoy περιβάλλοντος.
7. Οι ακόλουθες δυσλειτουργίες μπορεί να είναι πηγές ενεργοποίησης έκρηξης. Επομένως λάβετε όλα τα πιθανά μέτρα προς αποφυγή:
– λειτουργία χωρίς υγρό στην αντλία ή με μηδενική παροχή: επομένως παρέχετε κατάλληλες συσκευές ελέγχου με άμεση χειροκίνητη επέμβαση στον πίνακα
– αστοχία ρουλεμάν στον άξονα αντλίας: σε περίπτωση αυξημένων κραδασμών ή/και θορύβου λειτουργίας, σταματήστε την αντλία και στείλτε την σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία της Caprari
8. Λειτουργία με inverter/converter:
Η χρήση αυτού του ηλεκτρονικού εξοπλισμού ελέγχου και ρύθμισης πρέπει να μελετηθεί με τη μέγιστη προσοχή για να είναι σίγουρο ότι δεν προκαλεί ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές ή διεσπαρμένα επαγόμενα ρεύματα που μειώνουν το πρότυπο ασφαλείας που απαιτείται από την ταξινόμηση ATEX της περιοχής στην οποία λειτουργεί ο εξοπλισμός. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις
– είναι υποχρεωτική η χρήση μετατροπέων Danfoss της σειράς VLT FC202 ή πιο πρόσφατων μοντέλων Danfoss με βελτιωμένα χαρακτηριστικά στην απόδοσης. Η χρήση αντίστοιχων μοντέλων άλλων εταιριών πρέπει να εγκρίνεται από την Caprari S.p.A.
– είναι υποχρεωτικό να ρυθμίσετε την εσωτερική συχνότητα μεταγωγής του inverter σε όχι παραπάνω από 4 kHz ή στην ελάχιστη συχνότητα που επιτρέπεται από τον inverter.
– είναι υποχρεωτικό να εφοδιαστεί ο inverter με κατάλληλα φίλτρα μείωσης των [dv/dt] τοποθετημένα μεταξύ του inverter και του κινητήρα.
– είναι υποχρεωτική η χρήση του inverter μόνο στην διαμόρφωση 35 – 60 Hz.
9. Η στάνταρ μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 40 °C. Κατόπιν παραγγελίας, μετά από έλεγχο της Caprari SpA, μπορεί να γίνει αποδεκτή μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος έως και 60 °C, θερμοκρασία που θα εμφανίζεται στην ετικέτα της ηλεκτρικής αντλίας.

Τι ελέγχους μπορώ να κάνω εάν εντοπίσω ανισορροπίες ρεύματος στις τρεις φάσεις του κινητήρα;

Οι διαφορές απορρόφησης στις τρεις φάσεις των κινητήρων (οι οποίες είναι μεγαλύτερες εάν ανιχνευθούν όταν είναι άδειοι) δεν οφείλονται πάντα σε κατασκευαστικό ελάττωμα, καθώς η γραμμή μπορεί να μην είναι ισορροπημένη.
Εάν διαπιστωθεί υψηλή ασυμμετρία (σε βέλτιστες συνθήκες τάσης), ελέγξτε επίσης τις απορροφήσεις στους άλλους δύο συνδυασμούς σύνδεσης κινητήρα-ηλεκτρικού δικτύου, φροντίζοντας να έχετε πάντα τη σωστή φορά περιστροφής.
Η βέλτιστη σύνδεση θα είναι οποιαδήποτε έχει τη μικρότερη διαφορά μεταξύ απορρόφησης.
Πρέπει να σημειωθεί ότι εάν το υψηλότερο επίπεδο απορρόφησης βρίσκεται πάντα στην ίδια γραμμή φάσης, η κύρια αιτία της ανισορροπίας είναι η παροχή ρεύματος.
ΣΗΜ. Μέγιστη ανισορροπία που επιτρέπεται στο απορροφούμενο ρεύμα: 5%

Ποια είναι η μέγιστη θερμοκρασία του αντλούμενου υγρού μιας υποβρύχιας αντλίας;

Η μέγιστη θερμοκρασία του αντλούμενου υγρού είναι 40 °C.

Τι επίδραση έχει η μεγαλύτερη πυκνότητα υγρού στην ισχύ του κινητήρα;

Η παρουσία πυκνότητας μεγαλύτερης από 1 Kg/dm3 ή/και ιξώδους μεγαλύτερου από 1 mm2/s επιφέρει αναπόφευκτα υπερφόρτωση ισχύος που απορροφάται από τον κινητήρα με επακόλουθη υπερθέρμανση και κίνδυνο καύσης της περιέλιξης χωρίς θερμική προστασία.
Πιθανές προτάσεις:
Χρησιμοποιήστε κινητήρα μεγαλύτερης ισχύος: η ποσοστιαία αύξηση της ισχύος του κινητήρα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με την ποσοστιαία αύξηση της πυκνότητας.
Χρήση φτερωτής με μειωμένη διάμετρο σε σχέση με την στάνταρ.
Για την αποφυγή πιθανών συμφόρήσεων και αποφράξεων, πρέπει να ελέγχετε ότι η ταχύτητα του υγρού στον σωλήνα παροχής παραμένει πάνω από 0,8-1 m/s. Με την παρουσία άμμου απαιτείται τουλάχιστον 1,6 m/s στους οριζόντιους σωλήνες και 2,5 m/s στους κατακόρυφους.

Ποια είναι η ελάχιστη αποδεκτή στάθμη υγρού για τη σωστή λειτουργία μιας υποβρύχιας αντλίας;

«Το ελάχιστο επιτρεπόμενο επίπεδο λειτουργίας μιας υποβρύχιας ηλεκτρικής αντλίας βυθισμένης σε υγρό διαφέρει ανάλογα με τον τύπο της υπηρεσίας (S1=συνεχής υπηρεσία/S3=διακοπτόμενη υπηρεσία) για την οποία έχει σχεδιαστεί και την πιθανή παροχή του χιτωνίου ψύξης.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΧΙΤΩΝΙΟ ΨΥΞΗΣ:
Λειτουργία S1: ο κινητήρας πρέπει να είναι πλήρως βυθισμένος στο αντλούμενο υγρό.
Λειτουργία S3: το υγρό μπορεί να φτάσει στη βάση του κινητήρα. Ωστόσο, η ηλεκτρική αντλία πρέπει να λειτουργεί σε αυτές τις συνθήκες για μια περίοδο λειτουργίας και στη συνέχεια να εναλλάσσεται με μια περίοδο διακοπής η οποία προβλέπεται για τον κινητήρα.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΧΙΤΩΝΙΟ ΨΥΞΗΣ Ο κινητήρας μπορεί να λειτουργήσει εντελώς ακάλυπτος στην υπηρεσία S1.

Τι είναι η σπηλαίωση;

Το φαινόμενο της σπηλαίωσης οφείλεται στον σχηματισμό και την επακόλουθη έκρηξη φυσαλίδων ατμού που σχηματίζονται μέσα στα πτερύγια της πτερωτής λόγω εσωτερικής πίεσης χαμηλότερης από την πίεση κορεσμού του αντλούμενου υγρού σε μια δεδομένη θερμοκρασία.

Στην περίπτωση ηλεκτρικών αντλιών για λύματα, η σπηλαίωση μπορεί να συμβεί για τους ακόλουθους λόγους:

– Ο σωλήνας αναρρόφησης είναι πολύ μακρύς (μόνο στην περίπτωση εγκαταστάσεων ξηρού θαλάμου) ή με ανεπαρκή διατομή
– Είσοδος φυσαλίδων αέρα που υπάρχουν στο αντλούμενο υγρό ή από σχηματισμό στροβίλων εξαιτίας χαμηλότερου δυναμικού επιπέδου από το επιτρεπόμενο
– Σε περίπτωση που το πραγματικό σημείο εργασίας υπερβαίνει το επιτρεπόμενο εύρος χρήσης (Q/H)
– Υγρά με υψηλές θερμοκρασίες
ΣΗΜ. Η σπηλαίωση εκδηλώνεται με τα ακόλουθα μειονεκτήματα:

-Μεταβολές της υδραυλικής απόδοσης
-Δυνατός θόρυβος (κροτάλισμα)
-Ακόμη και έντονοι κραδασμοί με πιθανή θραύση του ρουλεμάν και του άξονα

Είναι δυνατή η χρήση ηλεκτρικών υποβρύχιων αντλιών με ηλεκτρονικά συστήματα εκκίνησης (soft starter / inverter); Υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις σε αυτή την περίπτωση;

Προβλέπεται η χρήση στάνταρ ηλεκτροκινητήρων ακόμη και στην περίπτωση εκκινητήρων πολλαπλών συχνοτήτων.
Ωστόσο, είναι σημαντικό να ακολουθούνται οι γενικές οδηγίες για τη χρήση Inverter ή Soft-starter που δίνονται στο εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης της ηλεκτρικής αντλίας.

Γενικές οδηγίες για τη χρήση του INVERTER
– κατά την εκκίνηση ή/και τη χρήση, η ελάχιστη συχνότητα δεν πρέπει να είναι μικρότερη από το 70% της ονομαστικής, διατηρώντας σταθερή την αναλογία τάσης/συχνότητας.
Πρέπει να εισαχθεί ένα φίλτρο μεταξύ του Inverter και του κινητήρα που να εγγυάται κλάσμα τάσης (dV / dt) ≤ 750 V/μs
Περιεκτικότητα αρμονικών τάσης ≤ 1,5%
Περιεκτικότητα αρμονικών ρεύματος ≤ 4 %

Γενικές προδιαγραφές για τη χρήση του SOFT-STARTER:
– η συσκευή SOFT-STARTER πρέπει να πραγματοποιεί εκκίνηση με ράμπα τάσης και όχι με ρεύμα
– να βεβαιώνεστε πάντα ότι το soft-starter αποκλείεται όταν ολοκληρωθεί η φάση εκκίνησης της μονάδας.

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας μιας εγκατάστασης που διαθέτει soft starter ή inverter, ελέγξτε τη λειτουργία της ηλεκτρικής αντλίας συνδέοντάς την απευθείας στο δίκτυο (ή με άλλη συσκευή).

Είναι δυνατή η εγκατάσταση μιας υποβρύχιας ηλεκτρικής αντλίας σειράς Caprari K σε ταχυσύνδεσμο αυτόματης ζεύξης άλλου κατασκευαστή;

Προβλέπεται η δυνατότητα ζέυξης με προσαρμογείς στους κυριότερους ταχυσυνδέσμους αυτόματης ζεύξης.

Πώς μπορώ να προσδιορίσω τη σωστή φορά περιστροφής της ηλεκτρικής αντλίας;

Οι ακροδέκτες του καλωδίου τροφοδοσίας επισημαίνονται με τις διεθνείς συντομογραφίες IEC, η σωστή σύνδεσή τους με τη γραμμή L1(u), L2(v), L3(w) καθορίζει τη σωστή φορά περιστροφής της ηλεκτρικής αντλίας. Το βέλος τήξης που τοποθετείται στο πάνω μέρος του κινητήρα υποδεικνύει τη σωστή φορά περιστροφής, δηλαδή δεξιόστροφα κοιτώντας το από ψηλά. Εάν η εγκατεστημένη μονάδα είναι ορατή κατά την εκκίνηση, θα υποστεί μια αριστερόστροφη ανάκρουση.
Εάν είναι αδύνατο να ελεγχθεί απευθείας η κατεύθυνση περιστροφής (π.χ.: ήδη εγκατεστημένη ηλεκτρική αντλία), συνιστάται η επαλήθευση της υδραυλικής απόδοσης και της ηλεκτρικής απορρόφησης του κινητήρα με τα δεδομένα που αναγράφονται στην ετικέτα της ηλεκτρικής αντλίας.
Εάν είναι απαραίτητη η αντιστροφή της φοράς περιστροφής, ανταλλάξτε δύο φάσεις.

Πώς συνδέεται ο αισθητήρας αγωγιμότητας στον ηλεκτρικό πίνακα;

Για την ανίχνευση αγωγιμότητας, πρέπει να συνδεθούν στη συσκευή ο ακροδέκτης με το σύμβολο “S” και ένα καλώδιο του Κίτρινου/Πράσινου ακροδέκτη γείωσης .

Σε τι χρησιμεύει ο αισθητήρας αγωγιμότητας "S" που βρίσκεται στα μοντέλα της σειράς K;

Ο αισθητήρας αγωγιμότητας είναι τοποθετημένος στον θάλαμο λαδιού (για τις εκδόσεις-Ε) ή στον ηλεκτρικό κινητήρα (για τις εκδόσεις -…Χ…) και εντοπίζει την ενδεχόμενη εισχώρηση νερού. Εάν ο ηλεκτρικός πίνακας είναι εξοπλισμένος με συσκευή ανίχνευσης αγωγιμότητας, αυτή θα ενεργοποιηθεί όταν η ηλεκτρική αντίσταση λόγω της παρουσίας νερού είναι μικρότερη από 30 kW.
Η συσκευή ανίχνευσης αγωγιμότητας χρησιμοποιείται γενικά για το κλείσιμο ενός κυκλώματος συναγερμού σε περίπτωση που ανιχνευτεί νερό στο ελαιοδοχείο του κινητήρα. Το κύκλωμα συναγερμού μπορεί να είναι με φωτεινή ή/και ηχητική ένδειξη. Για αντιεκρηκτικές αντλίες, η συσκευή πρέπει να έχει χαρακτηριστικά συμβατά με την ταξινόμηση της περιοχής που κινδυνεύει από έκρηξη.

Πόσο συχνά χρειάζεται να γίνεται η αλλαγή του λαδιού που περιέχεται στον θάλαμο λαδιού της ηλεκτρικής αντλίας;

“Υπό κανονικές συνθήκες εργασίας, το λάδι πρέπει να αλλάζεται κάθε 10.000/15.000 ώρες.
Χρησιμοποιήστε λάδι τύπου SAE 10W. Εάν εντοπιστεί και η παρουσία νερού μαζί με το λάδι, πρέπει να ελεγχθεί η ακεραιότητα των μηχανικών στεγανοποιητικών και, εάν είναι απαραίτητο, να αντικατασταθούν.”

Πώς πρέπει να συνδεθούν οι θερμικοί αισθητήρες της σειράς Κ (Τ1 και Τ2);

Οι ακροδέκτες των θερμικών ανιχνευτών, με τα σύμβολα T1 και T2, πρέπει να συνδέονται σε σειρά στο κύκλωμα πηνίου του τηλεχειριστηρίου ελέγχου της ηλεκτρικής αντλίας (βλ. διάγραμμα καλωδίωσης στο εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης). Οι θερμικοί ανιχνευτές είναι συνήθως κλειστοί διμεταλλικοί διακόπτες που εισάγονται στις περιελίξεις του κινητήρα. Όταν ξεπεραστεί η θερμοκρασία των 132 °C, ανοίγουν και διακόπτουν το κύκλωμα τροφοδοσίας του πηνίου του τηλεχειριστηρίου προκαλώντας διακοπή της ηλεκτρικής αντλίας.
Το πηνίο ενεργοποιείται ξανά όταν οι ανιχνευτές κρυώσουν (114 °C). Οι ανιχνευτές μπορούν να συνδεθούν σε μέγ. τάση 400V. Συνιστάται τροφοδοσία 24V.
Για αντιεκρηκτικές ηλεκτρικές αντλίες (σειρά-…x…) είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η σύνδεση των θερμικών ανιχνευτών.

Μπορούν οι ηλεκτρικές υποβρύχιες αντλίες της σειράς K να χρησιμοποιηθούν για την άντληση πόσιμου νερού;

Όλες οι βαφές που χρησιμοποιούνται έχουν πιστοποιητικό καταλληλότητας για επαφή με πόσιμο νερό.
Ο θάλαμος λαδιού της αντλίας, γεμάτος συνήθως με ορυκτέλαιο ιξώδους SAE 10W, μπορεί, κατόπιν αιτήματος, να γεμίσει με διηλεκτρικό λάδι εγκεκριμένο από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (ΗΠΑ) και κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα.

ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΣΤΡΟΒΙΛΟΦΟΡΕΣ

Τι είναι η βύθιση;

Η βύθιση (S) είναι το ελάχιστο ύψος του νέρου πάνω από το σημείο αναρρόφησης για να αποφευχθεί ο σχηματισμός στρόβιλων. Ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος της αντλίας και την ταχύτητα περιστροφής. Ενδεικτικά, αντιστοιχεί σε δυόμισι φορές τη διάμετρο του υδραυλικού τμήματος αλλά πρέπει, ωστόσο, να είναι ανάλογη με τις συνθήκες NPSH που απαιτούνται από την αντλία.

Εάν θέλετε να προτείνετε μια FAQ για προσθήκη σε αυτές τις λίστες, συμπληρώστε τη φόρμα